Polityka prywatności i plików cookies

I. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem Sklepu Internetowego proracing24.com, zwanego dalej Sklepem.

II. Właścicielem Sklepu proracing24.com oraz administratorem danych jest Piotr Miziołek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ProRacingX Piotr Miziołek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5110229410, REGON: 141940371, adres siedziby firmy: ul. Wrocławska 261, 59-220 Legnica.

III. Dane osobowe zbierane przez Sklep proracing24.com są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ProRacingX Piotr Miziołek, ul. Wrocławska 261, 59-220 Legnica lub wysyłając email na adres: info@proracing24.com

IV. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1. Dokonywanie zakupu bez rejestracji lub logowania w Sklepie proracing24.com

Dane osobowe, które nam podajesz dokonując zakupu w Sklepie, tj. imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy i numer NIP (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy), przetwarzane są:

a) w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;

b) w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu;

c) w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);

d) w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań, które do nas skierujesz.

2. Rejestracja w Sklepie proracing24.com

Dane osobowe, które nam podajesz rejestrując się w Sklepie: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy i numer NIP (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy), przetwarzane są:

a) w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;

b) w celu obsługi i zapewnienia działania Twojego Konta użytkownika w Sklepie;

c) w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu;

d) w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);

e) w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań które do nas skierujesz.

3. Newsletter

Dane osobowe, które nam powierzasz rejestrując się jako odbiorca Newslettera w Sklepie proracing24@com, tj. adres poczty elektronicznej, przetwarzane są w celu wykonania umowy dotyczącej dostarczania Newslettera, rozumianej jako informację handlową przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów i usług Sklepu proracing24.com, w tym w szczególności informacji o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych.

Zgoda na Newsletter może być odwołana w każdym momencie bez konieczności podania przyczyny.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych, w zasadniczym zakresie, jest niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz ze Sklepem, bądź podjęcie działań zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Ponadto, w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych) będziemy również przetwarzać Twoje dane dotyczące transakcji dokonanych w Sklepie oraz informacje z konta użytkownika. Możemy także przetwarzać Twoje dane w celu wywiązania się przez nas z obowiązku stosowania tzw. zasady rozliczalności, czyli obowiązku wykazania przez Sklep przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W przypadkach wymienionych w niniejszym akapicie podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

5. Będziemy także przetwarzać następujące dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Sklepu (art. 6 ust.1 lit. f) RODO):

a) Twoje dane dotyczące dokonywanych przez Ciebie zakupów w celu ustalenia lub dochodzenia przez nas roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami (nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje możliwość ochrony interesów Sklepu przy wykorzystaniu przewidzianych prawem środków);

b) Twoje dane podane w zapytaniu w celu udzielania odpowiedzi na Twoje pytania, reklamacje lub sugestie (nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje możliwość reagowania na pytania, reklamacje lub sugestie Klientów);

c) Twoje dane oraz dane innych użytkowników Sklepu w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom (nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje zapewnienie bezpieczeństwa usług, w tym przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom).

6. Będziemy przetwarzać Twoje dane (po otrzymaniu Twojej uprzedniej zgody) w zakresie kierowania do Ciebie działań marketingowych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sklepu proracing24.com, którym jest:

-monitorowanie Twojej aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Twoją aktywnością w Sklepie;

-dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert na podstawie Twojej aktywności w Sklepie;

-kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail;

-prowadzenie analiz statystycznych;

V. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych, którzy powinni mieć dostęp do danych w związku z realizacją umów sprzedaży.

Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, biurem rachunkowym z którym współpracuje Administrator danych oraz firmom współpracującym w celu realizacji umów sprzedaży, z którymi Administrator danych ma podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również firmom kurierskim i świadczącym usługi transportowe w celu dostarczenia przesyłki pod wskazany przez Państwo adres.

Będziemy przekazywać Twoje dane podmiotom organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie, organom publicznym, w tym sądom oraz pełnomocnikom, ubezpieczycielom i doradcom Sklepu, w przypadku gdy będzie to konieczne dla obrony Sklepu przed roszczeniami lub w celu dochodzenia przez Sklep roszczeń.

Jeżeli zdecydujesz się na dokonanie płatności za pośrednictwem jednego ze współpracujących podmiotów obsługujących płatności elektroniczne udostępnimy Twoje dane obejmujące (imię, nazwisko, numer i wartość zamówienia, numer IP, adres e-mail, numer telefonu, Twój identyfikator klienta przypisany Ci przez podmiot obsługujący płatności)  temu podmiotowi  w celu realizacji  Twojej płatności.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

VI. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

a) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

c) zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

d) statystycznych i archiwizacyjnych,

e) maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

VII. Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych (tożsamości lub danych adresowych) może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w Sklepie. Z tego powodu podanie podstawowych danych (tożsamość użytkownika, adres poczty elektronicznej, adres pocztowy) jest konieczne dla dokonania zakupu w Sklepie proracing24.com

Niepodanie wymaganych danych w celu otrzymywania Newslettera uniemożliwi przesyłanie Newslettera.

Niepodanie danych wymaganych na etapie rejestracji konta użytkownika Sklepu uniemożliwi rejestrację konta użytkownika.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Administrator zapewnia pełne bezpieczeństwo ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. W tym celu gromadzi tylko niezbędne minimum informacji potrzebnych do realizacji umów sprzedaży.

Zapewniamy, że do zabezpieczenia powyższych danych stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

VIII. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

– przenoszenia Twoich danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

– kontakt e-mailowy pod adresem: info@proracing24.com

– kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ProRacingX Piotr Miziołek, ul. Wrocławska 261, 59-220 Legnica.

IX. Zasady bezpieczeństwa

Pamiętaj o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa:

- ustanowieniu loginu i hasła do Twojego konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr, dużych i małych liter oraz znaku specjalnego,

- wylogowaniu się ze strony proracing24.com po zakończonej sesji,

- nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim,

- korzystaniu z programów antywirusowych,

- korzystaniu ze strony i Sklepu wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie.

X. Informacje techniczne

Polityka plików “cookies” Sklepu proracig24.com

Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputerze, smartfonie, tablecie itp.), przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

-możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu

-dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę

-do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

a) pliki niezbędne do działania Sklepu - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu, logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie, dokonywanie zakupów oraz pobieranie ze Sklepu zakupionych plików. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe;

b) pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;

c) pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu;

d) pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu m. in. nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zostaną Ci wyświetlone produkty dostosowane do Twoich zainteresowań itp.;

e) pliki reklamowe - pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez Sklep lub przez współpracujące ze Sklepem podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona Ci reklama dostosowana do Twoich zainteresowań, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp.

f) pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook), z których korzystasz, ze Sklepem. Na stronie Sklepu Internetowego smyk.com dysponujemy także zintegrowanymi wtyczkami w formie przycisków zintegrowanych z mediami społecznościowymi. Oznacza to, że jeśli klikniesz jeden z takich przycisków (jak np. „Udostępnij na Facebooku”) pewne informacje mogą zostać udostępnione dostawcom mediów społecznościowych. Jeśli w danym momencie jesteś zalogowany na konto w konkretnym medium społecznościowym, dostawca tej usługi  może połączyć te informacje z Twoim kontem na kanale społecznościowym. Przypominamy, że inne serwisy, w tym serwisy społecznościowe, mogą wykorzystywać pliki cookies we własnym zakresie, na zasadach określonych w polityce prywatności danego serwisu.

8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez Administratora danych.

XI. Postanowienia końcowe

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.proracing24.com