Regulamin sklepu internetowego

I. Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy  proracing24.com, dostępny pod adresem internetowym www.proracing24.com ,  prowadzony jest przez Piotra Miziołka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ProRacingX Piotr Miziołek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5110229410, REGON: 141940371, adres siedziby firmy: ul. Wrocławska 261, 59-220 Legnica.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

II. Definicje

 1. Konsument  - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca –osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ProRacingX Piotr Miziołek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5110229410, REGON: 141940371.
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.proracing24.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, według podstawy prawnej:
  1. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
  2. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

III. Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ProRacingX Piotr Miziołek, ul. Wrocławska 261, 59-220 Legnica.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy:info@proracing24.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 720 004 003
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 
  1. dla wpłat PLN: 47 1140 2004 0000 3402 6305 9150
  2. dla wpłat EU:  PL34 1140 2004 0000 3112 0618 4420
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie, oraz poprzez formularz kontaktowy umieszczony w Sklepie.

IV. Postanowienia ogólne

 1.  Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu;
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu.
  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;
  4. zasady zawierania Umów Sprzedaży z wykorzystywania usług świadczonych w ramach Sklepu.

V. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do Internetu o przepustowości co najmniej 256 kbit/s i przeglądarką internetową opisanego typu.
  2. wersja przeglądarki internetowej co najmniej Internet Explorer 11, Chrome 66, FireFox 60, Opera 53, Safari 5 lub nowsza, z włączoną obsługą języka Javascript,
  3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  4. włączona obsługa plików cookies,

VI. Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia (w tym przerwy) w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po zarejestrowaniu Konta zgodnie z postanowieniami pkt VII Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny w Sklepie są podane w walucie PLN oraz EU, i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Informacja o cenie podawana na Sklepie ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych składników Zamówienia, do końca realizacji Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila, o którym mowa powyżej.

VII. Zasady korzystania ze Sklepu 

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest rejestracja Konta bądź złożenie zamówienia w ramach opcji „Zakupy bez rejestracji”.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie Formularza Rejestracyjnego, udostępnionego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu Internetowego.
 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. korzystania ze Sklepu  w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sklepu,
  4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  5. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

VIII. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy dokonać wyboru Produktu  podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlenie Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu.
 2. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodawanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlonymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
  Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów i usług, w tym koszyków dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonywanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim  lub w języku angielskim, w zależności od wyboru wersji językowej sklepu, o treści zgodnej z Regulaminem.

IX. Dostawa

 1. Dostawa Produktów realizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, całej Unii Europejskiej oraz  poza granicami Unii Europejskiej w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. przesyłka kurierska, 
  2. przesyłka kurierska pobraniowa (na terytorium Polski),
  3. przesyłka pocztowa, 
  4. przesyłka pocztowa pobraniowa (na terytorium Polski)
  5. odbiór osobisty dostępny pod adresem: ProRacingX Biuro Handlowe, ul. Wrocławska 261, 59-220 Legnica.

   Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 3. Termin realizacji dostawy podany jest na stronie Produktu licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

X. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Produktów podane są w walucie PLN lub EU, oraz zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. przelew na konto bankowe Sprzedawcy,
  2. płatność elektroniczna
  3. płatność w systemie PayPal,
  4. płatnością w systemie Przelewy24,
  5. płatność kartą płatniczą
  6. płatność za pobraniem – na terytorium Polski.
  7. płatność gotówką przy odbiorze osobistym Produktu

XI. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w pkt. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w pkt. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Konsument.

XII. Reklamacje dotyczące Produktów

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z umową sprzedaży Produktu zakupionego przez konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Sprzedawca rozstrzygając reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz biorąc pod uwagę żądania Konsumenta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku gdy wada stanowiąca podstawę reklamacji nie będzie wadą nieistotną, w razie braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub w sytuacji gdy Produkt był już naprawiany lub wymieniany, Sprzedawca zwróci Konsumentowi należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Konsumenta gwarantowanych prawnie, lub na podstanie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail info@proracing24.com lub drogą pocztową na adres Sprzedawcy. Sprzedawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi klientowi dotyczące każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Produktu na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

XIII. Reklamacje w zakresie świadczeń usług drogą elektroniczną

 1.  Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sprzedawcy, bądź wysyłając e-mail na adres: info@proracing24.com, oraz przy użyciu formularza kontaktowego.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

XIV. Pliki cookies 

 1. Informacje na temat używania plików cookies w Sklepie opisane są w Polityce Prywatności i Cookies.

XV. Polityka prywatności

 1. Informacje na temat polityki prywatności i przetwarzania danych osobowych w Sklepie opisane są w Polityce Prywatności i Cookies.

XVI. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim oraz w języku angielskim, w zależności od wyboru wersji językowej Sklepu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku sporu właściwy miejscowo będzie sąd z siedzibą w Legnicy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zostać zastosowane przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.